“STANIŠTA SRBIJE”
Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije
Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
REZULTATI PROJEKTA:
Medjunarodne klasifikacije staništa
Nacionalne klasifikacije staništa
Staništa Srbije
 
Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije
Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu

 

Početna strana:  

 

Dosadašnja iskustva u zaštiti biodiverziteta su pokazala da bez adekvatne zaštite STANIŠTA nema adekvatne zaštite BIODIVERZITETA na specijskom i genetičkom nivou.

Zbog toga savremeni koncepti u zaštiti bidoiverziteta izdvajaju STANIŠTE kao centralnu jedinicu zaštite.

Osnovno teoretsko polazište u savremenom definisanju i klasifikaciji STANIŠTA , bazirano je na definiciji po kome ono predstavlja: “zajednicu biljaka i životinja (i drugih članova biocenoze), koja zajedno sa abiotičkim faktorima (zemljište, klima, količina i kvalitet vode i dr.) predstavlja jedinstvenu funkcionalnu celinu” (Davies C.E. & Moss, D. 2002: EUNIS Habitat classification - European Habitats Classification System, European Environment Agency & European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity).

U okviru svojih prioritetnih aktivnosti na harmonizaciji nacionalnih normi i standarda u oblasti zaštite životne sredine (zaštite prirode i biodiverziteta) sa evropskim i medjunarodnim standardima, koje prositiču iz obaveza prema ratifikovanim medjunarodnih konvencijama, kao i suštinske potrebe za uključivanjem u medjunarodne procese, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije je u novembru 2003. godine pokrenulo Projekat pod nazivom:

"HARMONIZACIJA NACIONALNE NOMENKLATURE U KLASIFIKACIJI STANIŠTA SA STANDARDIMA MEDJUNARODNE ZAJEDNICE"

 


Copyright © 2005 All rights reserved

Početna strana | Projekat INFO | Korisni linkovi | Kontakt INFO

Medjunarodne klasifikacije staništa | Nacionalne klasifikacije staništa | Staništa Srbije

Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije | Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu