“STANIŠTA SRBIJE”
Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije
Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
REZULTATI PROJEKTA:
Medjunarodne klasifikacije staništa
Nacionalne klasifikacije staništa
Staništa Srbije
 
Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije
Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu

 

Projekat info:  

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU


NARUČILAC PROJEKTA

Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije ( bivše Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine Republike Srbije)

NAZIV PROJEKTA


"HARMONIZACIJA NACIONALNE NOMENKLATURE U KLASIFIKACIJI STANIŠTA SA STANDARDIMA MEDJUNARODNE ZAJEDNICE"

ORGANIZACIJA ODGOVORNA ZA KOORDINACIJU I REALIZACIJU


Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu

TRAJANJE PROJEKTA


Novembar 2003 - Oktobar 2005

RUKOVODILAC PROJEKTA


Dmitar Lakušić ( Biološki fakultet Beograd )

UČESNICI U REALIZACIJI PROJEKTA


Aleksandar Ćetković Biološki fakultet Beograd
Vladimir Stevanović Biološki fakultet Beograd
Gordana Tomović Biološki fakultet Beograd
Jasmina Krpo - Ćetković Biološki fakultet Beograd
Jasmina Šinžar - Sekulić Biološki fakultet Beograd
Jelena Blaženčić Biološki fakultet Beograd
Marko Sabovljević Biološki fakultet Beograd
Mirko Cvijan Biološki fakultet Beograd
Slobodan Jovanović Biološki fakultet Beograd
Snežana Vukojičić Biološki fakultet Beograd
Srđan Stamenković Biološki fakultet Beograd
Biljana Panjković Zavod za zaštitu prirode Srbije
Branislava Butorac Zavod za zaštitu prirode Srbije
Verica Mitrović Zavod za zaštitu prirode Srbije
Dragan Nešić Zavod za zaštitu prirode Srbije
Dragan Pavićević Zavod za zaštitu prirode Srbije
Dragana Ostojić Zavod za zaštitu prirode Srbije
Klara Sabadoš Zavod za zaštitu prirode Srbije
Lidija Amidžić Zavod za zaštitu prirode Srbije
Predrag Lazarević Zavod za zaštitu prirode Srbije
Aleksandar Mijović Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd
Branko Karadžić Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd
Zorica Popović Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd
Miroslava Mijatović Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd
Snežana Perišić Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd
Bojan Zlatković Prirodno - matematički fakultet Niš
Vladimir Ranđelović Prirodno - matematički fakultet Niš
Marjan Niketić Prirodnjački muzej Beograd
Olga Vasić Prirodnjački muzej Beograd
Goran Mišić
Dijana Žukovec
Irena Ćalić
Ksenija Jakovljević


POLAZNE OSNOVE


Polazne osnove za pokretanje projekta “ Harmonizacija nacionalne nomenklature u klasifikaciji stanta sa standardima medjunarodne zajednice” određene su sledećim programskim aktivnostima i zadacima iz nadležnosti Uprave za životnu sredinu (bivšeg Ministarstva):

•  harmonizacija nacionalnih normi i standarda u oblasti zaštite životne sredine (zaštite prirode i biodiverziteta) sa evropskim i međunarodnim standardima,

•  ispunjavanje obaveza koje za našu zemlju proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih konvencija u oblasti zaštite biodiverziteta,

•  intenziviranje komunikacije sa međunarodnim organizacijama u sistemu UN, EU i dr.  

OSNOVNI CILjEVI PROJEKTA


Dosadašnja iskustva u zaštiti biodiverziteta su pokazala da bez adekvatne zaštite STANIŠTA nema adekvatne zaštite biodiverziteta na specijskom i genetičkom nivou. Zbog toga savremeni koncepti u zaštiti bidoiverziteta izdvajaju STANIŠTE kao centralnu jedinicu zaštite.
Prema ovim konceptima STANIŠTE je definisano kao: “zajednica biljaka i životinja (i drugih članova biocenoze), koja zajedno sa abiotičkim faktorima (zemljište, klima, količina i kvalitet vode i dr.) predstavlja jedinstvenu funkcionalnu celinu”.

Osnovni međunarodni dokumenti koji definišu polazne elemente u zaštiti STANIŠTA su:

•  Konvencija o biodiverzitetu - CBD , - UNCED , Rio de Janeiro , 1992

•  Bernska konvencija - Council of Europe, Bern , 1972 i

•  Habitat direktiva - EU Habitats Directive 92/43/EEC.

U tom smislu osnovni ciljevi projekta su:

•  Sistematizacija, klasifikacija i kodifikacija staništa na nacionalnom nivou.

•  Povezivanje nacionalnog kodifikacionog sistema sa različitim medjunarodno priznatim klasifikacijama staništa ( EUNIS, Palearctis, CORINE, RAMSAR, IUCN Red List i dr.).

•  Obezbeđenje elemenata stručne osnove za definisanje i uspostavljanje monitoringa i informacionog sistema za oblast zaštite biodiverziteta u Srbiji.

OSNOVNI ZADACI PROJEKTA


1. Prevod i stručna redakcija najnovijih verzija različitih međunarodno priznatih klasifikacija staništa na srpski jezik ( EUNIS, Palearctis, CORINE, RAMSAR, IUCN Red List i dr.)

2. Izrada i kodifikacija jedinstvenog nacionalnog sistema klasifikacije staništa usklađenog sa aktuelnim međunarodnim standardima

3. Izrada ključa za identifikaciju i priručnika sa opisima i osnovnim podacima o osnovnim tipovima staništa na nacionalnom nivou

4. Integracija svih podataka i izrada integralne relacione baze podataka

5. Štampanje publikacije sa svim integrisanim podacima u papirnom, elektornskom i Internet oblikuCopyright © 2005 All rights reserved

Početna strana | Projekat INFO | Korisni linkovi | Kontakt INFO

Medjunarodne klasifikacije staništa | Nacionalne klasifikacije staništa | Staništa Srbije

Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije | Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu